Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
   1. Housesitter hub: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Housesitter hub gevestigd aan Emily Brontesingel 120, 6836 TX te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61341533;
   1. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Housesitter hub;
   1. overeenkomst: de overeenkomst tussen Housesitter hub en de opdrachtgever;
   1. werkzaamheden: de werkzaamheden die Housesitter hub in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
   1. digitale product: het digitale product, zoals downloads en abonnementen, dat Housesitter hub aanbiedt en dat de opdrachtgever via de website kan bestellen;
   1. website: de website www.housesitterhub.nl die door Housesitter hub wordt beheerd.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Housesitter hub en de opdrachtgever.
  1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Housesitter hub, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door HOUSESITTER HUB vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  1. Gedurende de overeenkomst heeft Housesitter hub het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  1. Indien Housesitter hub niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Housesitter hub het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 1. Aanbiedingen en offertes
  1. Alle aanbiedingen en offertes van Housesitter hub zijn vrijblijvend.
  1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Housesitter hub opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Housesitter hub haar aanbieding baseert.
  1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Housesitter hub daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Housesitter hub anders aangeeft.
  1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Housesitter hub niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  1. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden Housesitter hub niet.
  1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Abonnement
  1. Een abonnement geeft recht op het plaatsen van een profiel op www.housesitterhub.nl, welke te allen tijde veranderd kan worden door de opdrachtgever, en het communiceren met andere gebruikers van het platform behorende bij het platform op www.housesitterhub.nl.
  1. Een abonnement geeft recht op het plaatsen van een oproep op www.housesitterhub.nl, welke te allen tijde veranderd kan worden door de opdrachtgever, en het communiceren met andere gebruikers van het platform behorende bij het platform op www.housesitterhub.nl. 
  1. Het abonnement zal niet automatisch worden verlengd. De opdrachtgever ontvangt tijdig een reminder om het abonnement te verlengen. Wanneer de opdrachtgever hier geen gebruik van maakt, dan verloopt het profiel na de einddatum.

 2. Toezegging

5.1       Bij het aangaan van het abonnement verklaart de gebruiker:

a. te aanvaarden dat de gegevens die de opdrachtgever aanlevert, worden opgeslagen door www.housesitterhub.nl.
b. akkoord te gaan met het privacybeleid vanhwww.housesitterhub.nl.
c. te begrijpen dat een door de opdrachtgever aangeleverd profiel of oproep door alle abonnementhouders van het platform van www.housesitterhub.nl bekeken kan worden.
d. dat de gegevens die de opdrachtgever aanlevert correct zijn.
e. de gegevens die op www.housesitterhub.nl staan enkel te gebruiken om housesitters of housesitadressen te vinden met als doel een match tot stand te brengen voor een housesitopdracht tussen opdrachtgever zelf en een andere gebruiker van www.housesitterhub.nl.

 1. Annulering
  1. Er wordt geen restitutie verleend door Housesitter hub bij het vroegtijdig annuleren van het abonnement.
  1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
  1. De opdrachtgever is geen annuleringskosten aan Housesitter hub verschuldigd indien partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
  1. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Opzegging
  1. De opdrachtgever kan een tot stand gekomen abonnement voor bepaalde tijd opzeggen 1 maand voor het einde van de betaalde termijn. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Housesitter hub zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  1. Housesitter hub heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
  1. Housesitter hub kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een vervulde oproep.
  1. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Housesitter hub afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Housesitter hub is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
  1. Housesitter hub zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 1. Verplichtingen van de opdrachtgever
  1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Housesitter hub aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Housesitter hub worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Housesitter hub zijn verstrekt, heeft Housesitter hub het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  1. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Housesitter hub voorgeschreven specificaties.
  1. De opdrachtgever dient Housesitter hub alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
  1. De opdrachtgever vrijwaart Housesitter hub voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
  1. De opdrachtgever is gehouden Housesitter hub onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 1. Opleveringstermijn
  1. Alle door Housesitter hub genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Housesitter hub spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
  1. Housesitter hub is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Housesitter hub gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.
  1. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Housesitter hub. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Housesitter hub.
 1. Prijzen en tarieven
  1. De vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en in euro’s.
  1. Housesitter hub heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden vóór activering van het gekozen abonnement, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Housesitter hub verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.
  1. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
  1. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
  1. Housesitter hub kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Housesitter hub verschuldigde bedragen betaald heeft.
  1. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die Housesitter hub in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij Housesitter hub of bij haar licentiegever(s).
  1. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
  1. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Housesitter hub, dan heeft Housesitter hub het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Housesitter hub daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
  1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Housesitter hub voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
  1. Housesitter hub is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft Housesitter hub het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen.
 1. Klachten
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Housesitter hub kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Housesitter hub in staat is adequaat te reageren.
  1. Indien een klacht gegrond is, dan zal Housesitter hub de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Housesitter hub slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
  1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
  1. Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met Housesitter hub:
   1. via het e-mailadres: info@housesitterhub.nl;
 1.  Opschorting en ontbinding
  1. Housesitter hub is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaringte ontbinden, indien:
   1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
   1. na het sluiten van de overeenkomst Housesitter hub ter kennis gekomen omstandighedengoede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
   1. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
   1. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
   1. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
   1. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
  1. Voorts is Housesitter hub bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandighedenvoordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomstonmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan wordengevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dienaard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid nietmag worden verwacht.
  1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Housesitter hub op deopdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Housesitter hub de nakoming van de verplichtingenopschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  1. Housesitter hub behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Housesitter hub kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17.1 van deze algemene voorwaarden;
   1. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  1. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Housesitter hub is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Housesitter hub tegen alle aanspraken ter zake.
  1. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Housesitter hub is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
  1. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Housesitter hub niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  1. Housesitter hub is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
  1. Housesitter hub is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
  1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Housesitter hub, maakt.
  1. Housesitter hub kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
  1. Housesitter hub is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  1. Iedere aansprakelijkheid van Housesitter hub voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
  1. Indien Housesitter hub aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Housesitter hub beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Housesitter hub gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  1. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Housesitter hub, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 1. Overmacht
  1. Van overmacht aan de zijde van Housesitter hub is onder andere sprake indien HOUSESITTER HUB verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Housesitter hub de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door Housesitter hub zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
  1. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Housesitter hub ten gevolge waarvan Housesitter hub haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
  1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingenuit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden,is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting totvergoeding van schade aan de andere partij.
  1. Voor zover Housesitter hub ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijkhaar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, enaan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,is Housesitter hub gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komengedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoenals ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Housesitter hub worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Housesitter hub gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Housesitter hub zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: OPLEIDING EN DIGITALE PRODUCTEN

 1. Productspecificaties en fouten
  1. De wezenlijke kenmerken van opleidingen en digitale producten van Housesitter hub zijn omschreven op de website.
  1. Housesitter hub kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.
  1. Het assortiment aan online producten en/of diensten dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
 1. Gebruiksvoorwaarden
  1. Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
  1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
  1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Housesitter hub of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
  1. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  1. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Housesitter hub een bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met Housesitter hub. Zolang de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.
 1. Herroepingsrecht
  1. Aangezien de opleiding en de digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde opleiding of op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van de opleiding en/of het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
  1. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de opleiding en/of het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Housesitter hub pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.
 1. Prijzen, facturatie en betaling
  1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s.
  1. Voor het bestelde abonnement of het bestelde digitale product stuurt Housesitter hub een bevestiging van bestelling via de e-mail.